Vedtægter for Vodskov Samråd

1.  Samrådets navn

      Samrådets navn er Vodskov Samråd.
      Vodskov Samråd dækker Vodskov Skoledistrikt

2.  Formål

Samrådets formål er:
- medvirke til at gøre Vodskov til en attraktiv by at bo og leve i
- aktivere byens borgere, institutioner og foreninger til en fælles indsats for       byen
- synliggøre byens aktiviteter
- etablere og koordinere samarbejdsrelationer mellem byens foreninger og         institutioner m. fl.
- være talerør i forhold til kommunale myndigheder - på baggrund af drøftelse   med foreninger og institutioner i byen
- tage initiativ til debatter om byens udvikling
- tage initiativ til arrangementer og andre aktiviteter for byens borgere

Under skyldig hensyntagen til ovennævnte beskrives her
Vodskov Samråds forretningsorden:

Rådet er selvsupplerende med medlemmer, og alle er i princippet velkomne.
Samrådet arbejder i projektorienterede grupper, hvor grupperne melder tilbage til samrådet. Gruppernes enkelte medlemmer er valgt ud fra devisen, vi vil have projektgrupper der er proaktive, det betyder, at der skal præsteres noget, der skal skabes synlige resultater, hvilket også betyder, at medlemmerne skal besidde denne egenskab.

3.  Drifts- og kapitalforhold

Driften af Vodskov Samråd bygger først og fremmest på tilskud fra Aalborg Kommune, men frivillige bidrag og tilskud er velkomne. Samrådet undersøger løbende muligheder for at søge tilskud fra relevante fonde.

4.  Generalforsamling

Den årlige generalforsamling finder sted i januar eller februar.
Indkaldelsen sker ved annoncering i den lokale avis samt opslag i byen. Generalforsamlingen skal indkaldes mindst 14 dage inden den afholdes.
Borgere med bopæl i Vodskov Skoledistrikt, der møder op til generalforsamlingen, har stemmeret.
Generalforsamlingen er Samrådets øverste myndighed.
Dagsordnen til generalforsamlingen skal omfatte følgende punkter:
- beretning
- regnskab
- budget
- indkomne forslag
- valg til forretningsudvalg
Indkomne forslag skal være forretningsudvalget i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. På generalforsamlingen vælges blandt de fremmødte repræsentanter til forretningsudvalget. Der vælges mindst 7 medlemmer, således at der det ene år vælges mindst 3, det næste år mindst 4 medlemmer. Valgperioden er 2 år, desuden vælges der 2 suppleanter og 2 revisorer.
Det tilstræbes, at forretningsudvalget er bredt sammensat, således at der gerne skal være en repræsentant fra børne- og ungeområdet, ældre borgere, Erhvervsforeningen, Idrætten, Boligforeningerne og øvrige foreninger i Vodskov.
Forretningsudvalget konstituerer sig på første møde, således at der udpeges
en kontaktperson/formand, en kasserer og en sekretær.

5.  Regnskab og revision

Samrådets regnskab følger kalenderåret.
Årsregnskabet påtegnes af to revisorer.
Kopi af årsregnskabet fremsendes til Borgmesterens Forvaltning.

6.  Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af forretningsudvalget
eller når 25 af områdets beboere indsender skriftlig anmodning herom.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel ved annoncering samt opslag i byen.

7.  Vedtægtsændring

Ændringer i vedtægterne kan finde sted på generalforsamlingen.
Vedtagelse sker ved almindelig afstemning og en ændring er vedtaget ved almindelig flertal.

8.  Ophævelse

Beslutning om Samrådets ophævelse kan kun ske på en generalforsamling samt en ekstraordinær generalforsamling, således at der bliver indkaldt mindst 3 og højst 6 uger mellem generalforsamlingerne. Beslutningen skal ske med mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte. Eventuel formue tilfalder kulturelle eller sociale aktiviteter i området.

Vedtægterne er vedtaget i nuværende form på generalforsamlingen
den 31. januar 2017.