Generalforsamling i Vodskov Samråd
16/3-2021 bliver digitalt via Teams.
Læs mærmere i vodskov Avis i uge 8.

Den årlige generalforsamling finder sted i januar eller februar.
Indkaldelsen sker ved annoncering i den lokale avis samt opslag i byen. Generalforsamlingen skal indkaldes mindst 14 dage inden den afholdes.
Borgere med bopæl i Vodskov Skoledistrikt, der møder op til generalforsamlingen, har stemmeret.
Generalforsamlingen er Samrådets øverste myndighed.
Dagsordnen til generalforsamlingen skal omfatte følgende punkter:
- beretning
- regnskab
- budget
- indkomne forslag
- valg til forretningsudvalg
Indkomne forslag skal være forretningsudvalget i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. På generalforsamlingen vælges blandt de fremmødte repræsentanter til forretningsudvalget. Der vælges mindst 7 medlemmer, således at der det ene år vælges mindst 3, det næste år mindst 4 medlemmer. Valgperioden er 2 år, desuden vælges der 2 suppleanter og 2 revisorer.
Det tilstræbes, at forretningsudvalget er bredt sammensat, således at der gerne skal være en repræsentant fra børne- og ungeområdet, ældre borgere, Borgerforeningen, Erhvervsforeningen, Idrætten, Boligforeningerne og øvrige foreninger i Vodskov.
Forretningsudvalget konstituerer sig på første møde,
således at der udpeges en kontaktperson/formand og en kasserer.

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af forretningsudvalget
eller når 25 af områdets beboere indsender skriftlig anmodning herom.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med 14 dages varsel ved annoncering samt opslag i byen.