Referat fra generalforsamling i Vodskov Samråd

onsdag d. 22. april 2009

kl. 19.30 på Vodskov Bibliotek

 

 

1. Valg af dirigent 

 • Ove Kath blev valgt. Han kunne konstatere at generalforsamling var indkaldt korrekt.

 

2. Formandens beretning v/Kirsten Boelt 

 • Kirsten Boelt redegjorde for Vodskov Samråds virke i 2008. Se vedlagte. Beretningen godkendt.

 

3. Regnskab v/Maria Sjøblom 

 • Maria gennemgik regnskabet, der herefter blev godkendt.

 

4. Indkomne forslag 

 • Ingen

 

5. Budget 

 • Vodskov Samråd har modtaget det årlige tilskud fra Aalborg Kommune på 15.000,- kr.
 • Forslag til aktiviteter i 2009: 1 arrangement for voksne og et for børn. Arrangementet i 2008 med julemand skulle gerne blive en tradition, så det forsøges igen i 2009. Vodskov Samråd planlægger at afholde foreningsmarked først på efteråret, hvor alle byens foreninger kan promoveres.

 

6. Valg til forretningsudvalget 

 • På valg er:
  • Kirsten Boelt – ønsker ikke genvalg
  • Anne-Dorte Krog – ønsker ikke genvalg
  • Henry Bender – genopstiller
  • Mona Svendsen - genopstiller 
 • Valgt blev:
  • Keld Svidt, repræsentant for skolebestyrelsen på Vodskov Skole
  • Knud Larsen, der repræsenterer Vodskov Hallen
  • Henry Bender genvalgt
  • Mona Svendsen genvalgt

 

7.    Valg af revisorer 

·        Ove Kath blev genvalgt.

 

8.    Evt.:

·        Vodskov Samråd takkede den afgående formand for godt arbejde gennem mange år

·        Ove Jensen:

o       der er meget affald langs vejene i og til Vodskov. Ove ? Vil gerne stå i spidsen for en indsamling af affaldet. Ide til projekt i Samrådet.

o       Færdselskulturen i Vodskov er under al kritik – hvad kan der gøres? Vil en forbedring af tilkørselsvejene til Vodskov hjælpe? Ide til videre arbejde i Samrådet.

·        Knud Larsen:

o       Der er kommet hjertestartere i Vodskov Hallen samt på Vodskov Bibliotek. Der arbejdes på at lave en oplysningskampagne for deres eksistens samt kurser i 1. hjælp

·        John Springborg, Vodskovs Venner

o       Fortalte om foreningen og dens formål. Foreningen består af: Bo Sittrup, Erik Dahl Christensen og John Springborg. Foreningen startede med Halfest med Dodo – billetsalget gik forrygende og der blev et pænt overskud. Det er hensigten, at overskud fra foreningens arrangementer skal tilbage til ”byen” via foreninger og institutioner. Et uvildigt udvalg skal fordele pengene.

 

Nils Bell: Oplæg om samråd i Aalborg Kommune og lokal indflydelse. 

Nils Bell fortalt kort om samrådenes tilblivelse i begyndelsen af 90’erne. Dengang blev lokalområdernes foreninger, institutioner og andre opfordret til at danne samråd for at gøre lokalområdets indflydelse stærkt i forhold til politikerne og de beslutninger, der vedrørte de enkelte områder.

I dag er der 47 samråd fordelt i hele Aalborg Kommune. En af årsagerne til de mange samråd er, efter Nils Bells opfattelse, at der er fokus på landdistrik-terne. Han kunne fortælle, at landdistrikter blev defineret som alt uden for Storaalborg.

Et af samrådenes forcer er, at de er repræsentative i forhold til lokalområdet og kan bakke op om ideer og tanker, der er til gavn for lokalområdet. Det er vigtigt for samrådene at være vedholdende i forhold til det politiske niveau og være med til at brande lokalområdet. Her vil det være godt at tænke i billeder. Nils Bell gav et konkret eksempel: han havde lige hørt om forskellen på brug af cykelhjelme i København og Aalborg. Hvad med at brande Vodskov som den by, hvor flest bruger cykelhjelm? En ide til Vodskov Samråd.

Et andet område, samrådene kunne tage aktiv del i, er kommuneplanlægnin-gen i kommunen og ikke mindst i lokalområdet. Her vil det være muligt at være med til at præge beslutninger om bolig- og erhvervsområder.

Nils Bells opfordring til Vodskov Samråd er: vær seriøs – vær vedholdende – vær troværdig.
 

På spørgsmål og kommentarer til Nils Bells oplæg kom der flere ideer til Vodskov Samråds videre arbejde: 

Ø      Vodskov lokalhistoriske forening er flyttet til Liselund – er det muligt at finde en mere central placering i byen?

Ø      Arealet ud mod motorvejen – kan det anvendes til industri/erhverv? Er det kommunen eller regionen, der tager stilling til det spørgsmål?

 Luk referat